Inter- och transgenerationella trauma

Inom vården för psykisk hälsa ökar medvetenheten om betydelsen av att fokusera på den intergenerationella och transgenerationella trauman. Det handlar om människor i nästa generation som har traumasymtom utan att själva ha blivit traumatiserade, men där deras föräldrar har burit på obearbetade trauman. 

Intergenerationella trauman, som definierats av Cerdeña et al. år 2021, avser de kumulativa psykologiska och emotionella skador som överförs från en generation till nästa. Begreppet används för att förklara hur trauman upplevda av en generation kan påverka hälsan hos efterkommande generationer. Det inkluderar ofta beteendemönster, familjedynamik och psykologisk ohälsa inom en familj.

En traumatiserad far kan exempelvis ha svårt att upprätthålla sin roll inom familjen. Hans utbrott, som en konsekvens av PTSD, kan göra det svårt för barnen att känna sig trygga. Tyvärr kan även barnmisshandel fortsätta från generation till generation. 

De psykologiska påverkningarna av en traumatiserad förälder kan också leda till intergenerationella trauman. Det kan ske en rollförskjutning. Ett barn kan börja ta hand om föräldrarna och/eller yngre syskon redan i unga år. Som ett resultat av detta kan barnet utveckla problem.

För vuxna barn kan det vara bra att veta att intergenerationella trauman existerar. Det kan vara en bekräftelse på de problem de upplever. Ofta har de en känsla av att de inte kan ha symtom eller PTSD, eftersom de själva inte har upplevt den traumatiska händelsen.

När även den tredje generationen blir traumatiserad talar vi om transgenerationella trauman, vilket hänvisar till påverkan av på varandra följande generationer och sträcker sig över längre tidsperioder. Denna typ av trauman kan ha sin upprinnelse i olika händelser såsom krig, folkmord, men även personliga tragedier. Transgenerationella trauman har en bredare och ibland mer subtil räckvidd och kan involvera flera generationer, medan intergenerationella trauman fokuserar på direkt överföring av trauma mellan specifika på varandra följande generationer.

Det lidande som Sami-folket har utsatts för i Sverige har fortfarande sin påverkan på de yngre generationerna. I många europeiska länder påverkar konsekvenserna av andra världskriget fortfarande. På min mottagning ser jag regelbundet vuxna barn med psykisk ohälsa som en konsekvens av föräldrarnas upplevelser under Balkankriget.

Vid transgenerationella trauman diskuteras också epigenetiska förändringar och psykologiska mönster som överförs över generationer.

Epigenetiska studier har visat att traumatiska upplevelser faktiskt kan påverka det genetiska uttrycket. Forskning av Dias och Ressler (2014) visade till exempel att möss som utsattes för traumatiska upplevelser överförde dessa till sina avkommor.

Inter- och transgenerationella trauman kan yttra sig i olika former, från ångeststörningar till depression, och kan påverka förmågan att ingå och upprätthålla relationer. Det är ofta en utmaning för professionella att känna igen symtomen, eftersom det inte alltid är tydligt att de är kopplade till förfädernas trauman.

Också icke uttalade trauman från far- och morföräldrars generationer, deras hemligheter som ofta rör sexuella trauman, har sin påverkan på den kommande generationen. Icke uttalade hemligheter som manifesterar sig i nästa generation tycker jag som terapeut är mycket fascinerande.

Genom att erkänna problemet kan det finnas utrymme för bearbetning. Många klienter jag har i behandling, oftast mödrar, är medvetna om att de inte vill föra över trauman till sina barn.

Att berätta sin historia är ett bra sätt att bryta detta mönster. Det kan vara viktigt för individens, familjens och samhällets välbefinnande. Dessutom kan effektiv traumabehandling, som EMDR, eventuellt kombinerat med familjekonstellationer och kognitiv beteendeterapi, vara mycket meningsfullt.

För Francine Shapiro, grundaren av EMDR-terapi, var traumabehandling en viktig drivkraft för att inte överföra trauman vidare. För mig är det också en stor drivkraft. Det finns alltför mycket smärta i mitt stora familjesystem med farbröder, mostrar, kusiner och så vidare. En familj där morfars föräldrar tyranniserade sina barn. Morfar som sexuellt utnyttjade några av sina döttrar och misshandlade sina söner. Även om min mamma var pappas älsklingsdotter och inte personligen blev misshandlad, har hon bevittnat saker och det har påverkat hennes liv och därmed hennes barn, mitt liv. 

Därför behandlar jag klienter och vill utbilda terapeuter i EMDR-terapi baserad på aktuell forskning. Låt oss behandla så många trauman som möjligt för att inte längre belasta den kommande generationen.

 

Välkommen som klient att hitta din terapeut. Välkommen som terapeut att lära dig EMDR. Välkommen till EMDR föreningen. 

 

Jeanette Niehof

leg psykolog / cert psykotraumaterapeut