Utbildningar

EMDR+ utbildning

Den professionella EMDR+ utbildningen består av två steg:

 • Grundutbildning (steg 1) för mindre trauman.
 • Avancerad utbildning (steg 2) för mer komplex problematik.
 • Båda stegen består av ett antal utbildningsdagar samt en efterföljande kompetensstyrd handledningsprocess.

I den avancerade utbildningen (steg 2) kan deltagaren välja mellan två inriktningar – vuxna eller barn och ungdomar. Arbetar du med både vuxna och barn/ungdomar ska du välja den målgrupp som är störst. Om du arbetar med vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och som fungerar i en utvecklingsålder av 18 år eller yngre är EMDR-inriktningen mot barn och ungdomar mest lämplig.

Behörighetskrav

Till grundutbildningen (steg 1) antas som uppfyller följande krav:

1.   Utbildning

 • leg vårdpersonal som psykologer, psykoterapeuter, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer, beroendeterapeuter.
 • Minst 14 timmars baskunskap om PTSD.
 • Minst 60 relevanta högskolepoäng.
 • KBT steg 1 eller likvärdiga meriter.

Annan utbildning som enligt EMDR föreningens mening är likvärdig med ovanstående utbildningskrav kan godkännas och EMDR föreningen kan göra en individuell bedömning.

2.  Arbetserfarenhet

 • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka.

Utbildningsprocessen består av 5 steg:

Se behörighetskrav för utbildningen.

5 utbildningsdagar

Deltagaren lär sig att använda EMDR+ vid mindre trauman. Trauman kan leda till olika tillstånd som exempelvis ångest, panik, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro, negativ självbild, långvarig smärta, migrän, mardrömmar, negativa tankar, nedstämdhet, ätstörningar, stress, undvikandebeteende, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik.

För att bli godkänd på EMDR+ Steg 1 krävs följande:

 • 100% närvaro under kursdagarna.
 • EMDR+  utbildningarna följs alltid av en kompetensstyrd handledningsprocess om minst 6 timmar för steg 1 och minst 12 timmar för steg 2, totalt minst 18 timmar. Kompetensstyrd handledning utifrån handledningsformulär EMDR+ Steg 1 och där kursdeltagaren uppvisar att denne behärskar basprinciperna i EMDR+. Kursdeltagaren måste ha genomfört minst 6 EMDR-sessioner med minst 2 olika klienter. Sessionerna ska spelas in och visas för handledaren för att godkännas på Steg 1. Handledningen ges av en godkänd EMDR+ handledare. Handledningen måste vara genomförd och godkänd senast 18 månader efter avslutad utbildning.

Diplomering
Efter Steg 1 har kursdeltagaren möjlighet att erhålla diplom och rätten att kalla sig diplomerad i EMDR+ Steg 1.

Ansökan till avancerad utbildning (steg 2) kan ske först efter avslutad och godkänd handledning av grundutbildning (steg 1). Genomgången grundutbildning får inte vara äldre än 4 år när du ansöker till avancerad utbildning.

5-6 utbildningsdagar

EMDR+ för klienter med mer komplex problematik.

Deltagaren kan välja mellan två inriktningar:

 • Vuxna – 5 utbildningsdagar
 • Barn och ungdomar – 6 utbildningsdagar

De 4 första utbildningsdagarna är samma oavsett inriktning. Därefter är det en separat dag för dem som valt inriktningen vuxna och två separata dagar för dem som valt inriktningen barn och ungdomar.

För att bli godkänd på Steg 2 krävs följande:

 • 100% närvaro under kursdagarna.
 • Kompetensstyrd handledning utifrån handledningsformulär EMDR+ Steg 2, minst 12 timmar och där kursdeltagaren uppvisar att denne behärskar principerna i EMDR+. Sessionerna ska spelas in och visas för handledaren för att godkännas på Steg 2. Handledningen ges av en godkänd EMDR+ handledare. Handledningen måste vara genomförd och godkänd senast 24 månader efter avslutad utbildning.
 • Kursdeltagaren måste också ha genomfört minst 20 EMDR-sessioner med minst 4 olika klienter med komplex problematik.

För att bli certifierad EMDR+ Practitioner behöver deltagaren uppvisa:

 • Obligatorisk 100% närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i grundutbildning (steg 1) och avancerad utbildning (steg 2).
 • Godkänd handledning enligt handledningsformulär EMDR+ Steg 1 och EMDR+ Steg 2.
 • Minst 10 klientkontakter per vecka under senaste året.
 • Medlemskap i EMDR föreningen.

Efter certifiering har kursdeltagaren rätten att kalla sig EMDR+ Practitioner.

Certifiering sker via EMDR-föreningen och administrationsavgiften är 500 kr. Då ingår även ett års medlemsskap i EMDR-föreningen.

Recertifiering

Krav för recertifiering efter 5 år:

 • Minst 10 klientkontakter per vecka de senaste 3 åren.
 • Behandling med EMDR av minst 20 klienter de senaste 5 åren.
 • Minst 5 konferens-/utbildningsdagar inom EMDR de senaste 5 åren.
 • Medlemsskap i EMDR föreningen.
 • Betalning av recertifieringskostnad på 500 kronor.
 • Dokumentation på ovanstående ska bifogas.